Inschrijven schooljaar 2017 - 2018

Ruimere informatie over het inschrijvingsdecreet vindt u in het schoolreglement.
De inschrijvingsmodaliteiten voor de stad Antwerpen en haar districten, alle onderwijsnetten, werd bepaald door het LOP-secundair onderwijs (lokaal onderhandelingsplatform) dat daartoe decretaal rechten heeft.

Inschrijven voor het eerste jaar humaniora

Voorrangsgroepen

De maximumcapaciteit voor onze 1e jaar A ( = klassieke vormend en algemeen vormend) van OLVC en OLVC2 samen bedraagt 160 leerlingen. De maximumcapaciteit van onze volledige humaniora (OLVC + OLVC2) is bepaald op 840 leerlingen.

Voor de inschrijving van die 160 leerlingen in het eerste jaar zijn er twee voorrangsgroepen:

  • Er is een voorrangsperiode voor de inschrijving van broers/zussen van leerlingen die reeds in onze humaniora ingeschreven zijn.
  • Er is een voorrangsperiode voor kinderen van het personeel van de onderwijsinstelling.

Deze voorrangsperiode voor broers/zussen en kinderen van het personeel loopt van 13 februari tot en met 24 februari 2017. Na deze periode verliezen deze leerlingen hun voorrangsrecht.

Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen

De inschrijving van indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen (niet-voorrangsleerlingen): inschrijvingen starten zaterdag 11 maart 2017 vanaf 13u.
Ingang via de grote poort aan de Rubenslei.

Ons college zal zich ertoe verbinden om 30% indicatorleerlingen (d.w.z. 48) leerlingen in te schrijven. Zolang dat aantal niet bereikt is, moeten die plaatsen open blijven staan en is de inschrijving van niet-indicatorleerlingen voor die plaatsen “uitgesteld”. Dit uitstel geldt dan tot 31 maart 2017. In diezelfde periode kunnen er ook niet meer dan 30% indicatorleerlingen ingeschreven worden. De dubbele contingentering, nl. 30% indicatorleerlingen en 70% niet-indicatorleerlingen, werkt in beide richtingen en dus noch het ene noch het andere percentage mag overschreden worden in de periode van 11 maart t.e.m. 31 maart 2017. Er kan enkel ingeschreven worden op werkdagen (maandag t.e.m. vrijdag en dit binnen de schooluren).

De indicatoren zijn:

  • Schooltoelage ontvangen in het voorafgaande schooljaar;
  • moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad secundair onderwijs.

Om als indicatorleerling beschouwd te worden dient men aan een van de indicatoren te beantwoorden. Iedere leerling die zich inschrijft als indicator-leerling zal daarover een verklaring op eer dienen af te leggen bij inschrijving.

Bij de inschrijving van leerlingen volgt men het principe van ‘eerst komt, eerst maalt’.
Onze school moet dus de strikte chronologie respecteren.
De school gebruikt een opgelegd model van inschrijvingsregister voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2017 – 2018.

Ouders ondertekenen voor akkoord het schoolreglement en het pedagogisch project, noodzakelijke voorwaarden voor een geldige inschrijving. Het schoolreglement kan men vinden op deze website.
Voor de inschrijving dient u de identiteitskaart van de leerling bij te hebben.

De inschrijvingen van de voorgaande jaren hebben aangetoond dat het niet zinvol is om in wachtrijen te komen kamperen voor de school. Ouders die aanwezig waren in de vroege ochtend van de inschrijvingsdag (nu zaterdag 11 maart) konden steeds hun kinderen in de humaniora inschrijven.
Voor ouders die toch bezorgd zijn en zekerheid willen rond de inschrijving in het 1e jaar humaniora, voorziet de school een opvang in de cafetaria van de school op vrijdag 10 maart 2016 vanaf 17 uur.

Vrije inschrijving voor alle leerlingen

De inschrijvingen voor het 1ste jaar zonder contingentering en voor de leerjaren 2 t.e.m. 6 starten op 18 april vanaf 9u. Vanaf die datum kunnen inschrijvingen alle schooldagen tijdens de schooluren (8u30 tot 16u30).

Bovenstaande info kan u hier downloaden als pdf-versie.

De directie van de humaniora,

Philippe Van Goethem, algemeen directeur (mail)
Chris Van Vliet, directeur 1ste graad (mail)
Marc Phlips, pedagogisch directeur (mail)