Een unicum in Vlaanderen: alle klassen die op twee- of driedaagse “bezinnende klassendagen” gaan? Misschien wel.

Maar wat veel belangrijker is: elk jaar opnieuw krijgen honderden leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege de kans om tijdens deze dagen zichzelf en hun klasgenoten beter te leren kennen.

Op deze manier kunnen zij belangrijke stappen zetten in hun groei “van kind over puber tot jongvolwassene”.

Langs deze weg wens ik dan ook – als prefect en voorheen godsdienstleerkracht – uitdrukkelijk alle begeleiders van deze bezinningsdagen (klassenleerkrachten, vakleerkrachten, leefsleutelbegeleiders, peters/meters) van ganser harte te bedanken omdat zij jongeren “coachen” en “nabij zijn” in hun “humanior-worden”.

Ik durf dan ook hopen dat nog vele jongeren de kans zullen krijgen samen met hun klasgenoten in afzondering terug te blikken op en vooruit te kijken naar…

Volgende citaten leren ons trouwens dat dit duidelijk “ignatiaans geïnspireerde activiteiten” zijn.

Marc Phlips, prefect 22 januari 2006

Enkele citaten:

Onderweg ging hij even zitten met zijn gezicht naar de rivier, die daar in de diepte stroomde. Terwijl hij daar zat, begonnen hem de ogen van het verstand open te gaan. Niet dat hij een visioen zag, maar hij kreeg inzicht in veel dingen en verwierf veel kennis, zowel op het terrein van het geestelijke, als inzake geloof en wetenschap. Dat ging met zo’n sterke verlichting gepaard, dat hem alle dingen nieuw schenen.

Ignatius van Loyola, Het verhaal van de pelgrim, 30)

Om te kunnen zeggen dat een school zich door Christus laat inspireren, is er méér nodig dan intentieverklaringen, méér zelfs dan een aangepaste geloofsopvoeding. Haar christelijk karakter moet blijken uit de praktijk. De beoogde ‘goede geest’ is merkbaar aan de hartelijke dagelijkse omgang met elkaar, het spontaan meeleven met elkaars lief en leed, aan duizenderlei kleine daden van toewijding en verstandhouding, van effectieve evangelische naastenliefde, waaraan Jezus wil dat men zijn volgelingen kan herkennen. Vreugde en opgeruimdheid zijn daarvan het natuurlijke gevolg en kenmerk.

Een hedendaags opvoedingsproject voor de Vlaamse jezuïetencolleges, 3.8

Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en kunnen samenwerken met personen of groepen met een andere levensbeschouwing. (…) Voor een groot aantal klassen worden er vormings- of bezinningsdagen georganiseerd. Die dagen kunnen verschillende vormen aannemen. Sommige begeleiders opteren voor een verblijf in een abdij of een bezinningsoord, anderen geven de voorkeur aan een voettocht of aan een sociale activiteit. (…) Bezinningsdagen zijn een schoolactiviteit: de deelname van alle leerlingen is verplicht. Een vrijstelling op basis van morele of andere gronden wordt niet verleend.

Schoolreglement Humaniora Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen

Als pelgrims op tocht gaan om even stil te staan bij ons leven en terug te komen tot wie we eigenlijk zijn herboren worden uit de natuur en in onze diepste verlangens Gods droom durven aanschouwen over onszelf en over de wereld Om met vertrouwen en met nieuwe grond onder de voeten verder te gaan

Loyola, pelgrimstocht in Spanje voor jongeren tussen 18 en 30 jaar