Geachte ouders, beste leerlingen,

Wij heten u van harte welkom in de kleuterschool van het Onze-Lieve-Vrouwecollege.

Reeds meer dan 150 jaar lang staat het Onze-Lieve-Vrouwecollege met een rijke traditie aan opvoeding en onderwijs ten dienste van de schoolgaande jeugd in Antwerpen.  Het zijn de Paters van de Sociëteit van Jezus die de school opgericht hebben en de richting bepaald hebben.  Oorspronkelijk was er enkel een middelbare school.  Later kwam er een lagere school bij.

Onze kleuterschool is letterlijk en figuurlijk onze jongste telg.  Ze opende haar deuren op 1 september 2014 in de toen nieuw aangekochte gebouwen aan de Frankrijklei 75-77-79.

Achter de hoge muren huist een school die bruist van het leven, een wereld waar kinderen op een ervaringsgericht wijze met veel aandacht voor welbevinden en betrokkenheid willen zien groeien, willen zien ontwikkelen.

We proberen hen dan ook een zeer ‘rijk’ milieu aan te bieden waarbij rijk o.a. staat voor een warme thuis, boeiend ontwikkelingsmateriaal, goed uitgebouwde hoeken, vele kansen, cultuur, ondernemen, …  kortom een omgeving waar uw kleuter zijn of haar talenten rijkelijk kan ontwikkelen.

Enkele belangrijke kenmerken van onze school.

1. Onze visie op goed kleuteronderwijs

We streven naar kwaliteitsonderwijs waarbij de kleuter centraal staat . We trachten een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de kleuters te creëren waardoor zij zich gemotiveerd en geboeid gaan bezighouden met nieuwe uitdagingen  waarbij hun grens van individuele mogelijkheden en talenten zal aangesproken worden om zo ontwikkeling te ondersteunen.

Daartoe creëren we een rijke en uitdagende leeromgeving met gedifferentieerd materiaalaanbod in de speelleerhoeken  waarbij elk kind zich kan ontplooien op zijn/haar tempo en niveau . De leerimpulsen en de leeromgeving zijn ervaringsgericht , kindgericht en creatief .

Naast betrokkenheid is het welbevinden van de kleuter een zeer belangrijk aspect . De kleuter moet zich goed voelen in de groep en  in contact met de juf.

We kiezen voor combiklassen dit verhoogt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kleuters .   Differentiatie is het sleutelwoord . Deze differentiatie geeft elk kind de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen . Dienstbaarheid is een belangrijk aspect binnen de combiklassen . Kinderen ontmoeten elkaar , leren van elkaar , werken samen en helpen  elkaar .   

Een goede begeleiding door de kleuterleerkracht en differentiatie zijn onze sleutelwoorden.

2. Klederdracht

De kinderen van de kleuterschool dragen geen schooluniform.

3. Instapdatums

Kinderen mogen naar de kleuterschool komen als ze op een instapdatum minimaal 2 jaar en 6 maanden zijn.  Concreet betekent dit dat een kind dat instapt op 1 september 2016 geboren is op of voor 1 maart 2014.

Er zijn 7 instapmomenten in een schooljaar :

 • 1e schooldag na de zomervakantie
 • 1e schooldag na de herfstvakantie
 • 1e schooldag na de kerstvakantie
 • 1e schooldag van februari
 • 1e schooldag na de krokusvakantie
 • 1e schooldag na de paasvakantie
 • 1e schooldag na hemelvaartsdag.

4. Zorgbreed werken, een brede zorg voor alle kleuters

We streven naar gelijke onderwijskansen voor ‘ieder kind’, dus kleuters die ‘ongelijk’ zijn, mag je niet gelijk behandelen.

 • We willen elk kind omringen met de beste zorgen, zodat het zich maximaal kan ontwikkelen.
 • We willen voorkomen dat kleuters in de problemen komen.
 • Via een positief zelfbeeld willen we alle ontwikkelingsdomeinen stimuleren.
 • We willen een positief zelfbeeld stimuleren en bevorderen.
 • We willen taalvaardigheid stimuleren.

 

We werken daarom aan :

* Een krachtige leeromgeving door :

 • Rekening te houden met de beginsituatie en de voorkennis van de kleuters.
 • Alle mogelijkheden te benutten om opdrachten aan levensechte situaties te verbinden.
 • Kleuters ervaringen en gevoelens te laten verwoorden.
 • Na te denken over eigen denk- en leerprocessen.
 • Kleuters te laten nadenken en communiceren over een taak
 • Ervoor te zorgen dat kleuters zich goed voelen in de klas en op school.
 • Open te staan voor het eigen ontwikkelingstempo van de kleuter.

Te geloven in het kunnen van de kleuter.

Een krachtige leeromgeving via een flexibele klasorganisatie, differentiatie, gradatie in materialen, observatie van kleuters om ze bij te sturen, te motiveren en beter te kunnen inspelen op de kleuter, zijn of haar interesses en gevoelens, …, gerichte acties te ondernemen en klasinrichting aan te passen.

* Een veilig pedagogisch klimaat door het scheppen van een veilige, geborgen omgeving waar kleuters zichzelf kunnen zijn, zich verbonden voelen met zichzelf, hun klasgenootjes en de juf.  We willen daarbij ook oog hebben voor situaties die zich thuis voordoen, stemmen onze activiteiten af op de leefwereld van de kleuters en werken daarbij in functie van de doelen.

Wanneer deze aanpak niet volstaat, verbreden we onze zorg.  Daarvoor gebruiken we ondersteunende maatregelen die vooraf worden besproken met de juf, zorgjuf, CLB, directie.  Uiteraard houden we de ouders op de hoogte.  Het kleutervolgsysteem is hier een belangrijk basisdocument.  Het zorgteam ondersteunt de kleuterjuf in het begeleiden van het kind.

Wanneer een kind ondanks alle goede zorgen in de school nog steeds geen goede vorderingen maakt, overwegen we samen met de ouders welke andere hulp (o.a. buitenschoolse) nuttig is om in te schakelen.

5. Onze klassen

Onze school werkt met combiklassen.  Dat wil zeggen dat we de kinderen samenzetten per 2 geboortejaren.  In een klas met jongste kleuters zitten de kinderen uit de instapklas en de eerste kleuterklas samen, in een klas met oudste kleuters zitten de kinderen uit de tweede en de derde kleuterklas samen.

Waarom combiklassen

 • Individuele begeleiding van de kinderen
 • Als team verantwoordelijk voor de kinderen
 • Veel kansen naar welbevinden
 • Grotere leerwinst
 • Sneller ontwikkelende zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • Coöperatieve werkvormen : kinderen leren meer van elkaar dan van de leerkracht
 • Differentiatie is een sleutelwoord
 • Verrijkt taal en ontwikkeling
 • Versterkt de dienstbaarheid

 

Op dit moment zijn er 4 klassen met jongste kleuters en 4 klassen met oudste kleuters.

6. Contacten met ouders

Bijzonder goede contacten met onze ouders die ons hun kinderen toevertrouwen vinden wij van fundamenteel belang.  Er zijn verschillende vormen ; een overzicht :

Oudercontact begin schooljaar

– Enkele dagen voor de start van het schooljaar is er een kennismakingsmoment met de klassen en de juffen/

– De eerste dagen van het schooljaar wordt een eerste contact georganiseerd ter kennismaking.  Dit is zowel voor de ouders als voor de leerkracht bijzonder belangrijk om elkaar en de kinderen beter te leren kennen.  Ook kan de leerkracht hier een aantal klemtonen, die hij in zijn werkwijze toepast, toelichten.  Deze oudercontacten zijn in onze kleuterschool klassikaal.

Oudercontacten half november en juni.

Beide momenten wordt u als ouder uitgenodigd om samen met de leerkracht te overleggen over het leerproces van uw kind.  Onze kleuterjuffen gebruiken daarvoor ‘mijn portret’ als instrument, een instrument dat de evolutie van de totaalontwikkeling van uw kind in beeld brengt.

Gericht oudercontact half maart

Alle ouders zijn welkom maar dit oudercontact is zeker niet echt noodzakelijk voor alle kinderen.  Enkele mogelijke redenen waarom u uitgenodigd kan worden,
al zijn er wellicht nog vele andere :

– Het zou kunnen gaan om afspraken op te volgen.

– Misschien kon u er in november niet bij zijn.

– Mogelijk moeten enkele afspraken gewijzigd worden.

– Misschien zijn er enkele moeilijkheden ontstaan en wil de leerkracht kort op de bal spelen…

Ouders hoeven zich niet ongerust te maken, als de school u vraagt om langs te komen.

Uiteraard kunnen er ook redenen vanuit het oogpunt van de ouders zijn waardoor een oudercontact nuttig kan zijn.

Vrije oudercontacten

Elke dag opnieuw zijn onze klastitularissen (voor- en na de lesuren) en de directie bereid om u te spreken.  Het is voor beide partijen wel zeer handig om eerst een afspraak te maken.

7. Wat hebben we nog meer te bieden

Toneelbezoek

Onze kleuterschool bevindt zich in het centrum van de stad, heel kort bij ’t Paleis.  Hiervan maken wij gretig gebruik om regelmatig een toneelbezoek op het programma te plaatsen.  Uiteraard gaan we niet enkel naar ’t Paleis maar ook bezoekjes elders staan op het programma.

Uitstap met onze kleuters

Aan het einde van het schooljaar gaan onze kleuters op schoolreis.  In het ‘Struisvogelnest’ zien ze heel veel dieren, gaande van de gekende boerderijdieren tot enkele minder bekende dieren.  De kleuters spelen er ook een boerderijspel waarbij de kleuters opdrachten moeten uitvoeren op een puzzelstuk te verdienen.  Wanneer alle opdrachten uitgevoerd zijn, is de puzzel klaar.  Een heel leuke dag voor de kleuters, dat staat vast.

Sportdag

Aan het einde van het schooljaar trekken we met al onze kleuters naar het buitensportdomein Mariënborgh voor een heuse sportdag.  Bewegen, bewegen, bewegen… onze kleuter- en turnleerkrachten zorgen er samen voor.

Schrijfdans

Schrijfdans is een programma, dat kinderen “leert schrijven” vanuit hun natuurlijke bewegingen, met hun eigen zwier en zwaai.  Met allerlei materialen zoals lijm, scheerschuim, badschuim, verf, wasco’s, krijt, stiften, … ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijf-motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen.  Schrijven, schrijftekenen of – voor de allerjongsten – schrijbelen worden begeleid door muziek, in de turnzaal of aan tafel, in de lucht, op het bord en op papier.

Schrijfdans is geschikt voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar, ongeacht hun motorische vaardigheden of verstandelijke vermogens.

Schrijfdans laat kinderen voordat ze, om een voorbeeld te noemen, de letter o gaan schrijven, die o eerst goed voelen, horen en ervaren.  De bewegingen worden daarom eerste geoefend in het groot en in de lucht.  Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen, en schrijven.

Bij schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen als het schrijven van letters en woorden met een pen op papier.  Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje scheerschuim.  En wat we ‘schrijven’ hoeven niet per se letters te zijn.  Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen, kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn.

 

Enkele thema’s (ook al werken we vaak zonder thema)

 • Diwalifeest
 • Kariboeni
 • De seizoenen
 • Zichtbaarheid in het verkeer
 • Sinterklaas
 • Dino’s
 • Advent
 • Bouwen
 • Eric Carle
 • Kleuren

De klasblogs

Deze vindt u door even verder te surfen door de website via het tabblad kleuterschool.