De keuze van een studierichting in de tweede graad is een belangrijke aangelegenheid: ze zal in de meeste gevallen de keuzemogelijkheden voor de derde graad bepalen en zo je verdere studies in het hoger onderwijs, want voor bijna alle studierichtingen in de derde graad is voor een aantal vakken voorkennis gewenst of zelfs vereist.

De belangrijkheid van de keuze wordt ook weerspiegeld in de samenstelling van de lessenroosters. In het tweede jaar van de eerste graad waren er nog 25 uren  gemeenschappelijk. In de tweede graad variëren ze van 20 tot 27 uren. De resterende uren bepalen de specifieke eigenheid van de studierichting.

Studierichtingen

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege biedt volgende studierichtingen aan in de 2de graad:

  • Grieks-Latijn (met 5u wiskunde – vanaf 1/09/2017! in het 3e jaar))  Nieuw!
  • Grieks-Latijn (met 4u wiskunde)
  • Grieks (met 5u wiskunde)
  • Latijn A (met 4u wiskunde)
  • Latijn B (met 5u wiskunde)
  • Economie A(met 4u wiskunde)
  • Economie B (met 5u wiskunde)
  • Wetenschappen (met 5u wiskunde, bemerk ook het grote aantal uren moderne talen!)
  • Humane Wetenschappen (met 4u wiskunde)

In de 2de graad organiseert het college de studierichting Sport-wetenschappen niet.

Wiskunde

In de tweede graad wordt wiskunde met een verschillend aantal lestijden (4 uur of 5 uur) aangeboden.
Dit verschillend aanbod zorgt ervoor dat elke leerling zich maximaal kan ontplooien naar interesse en talent!
Wiskunde is een belangrijk vak, maar niet alle leerlingen moeten of kunnen het zwaarste pakket wiskunde volgen.

De richtingen met 5 uur wiskunde zijn bedoeld voor de leerlingen bij wie in de eerste graad voldoende “wiskundig talent” en interesse is vastgesteld. Om die reden is het aangewezen, het advies dat op het einde van het tweede jaar door de leerkracht wiskunde en de klassenraad wordt gegeven, op te volgen. De richtingen met 5 uur wiskunde stellen immers hogere eisen aan de leerlingen, op het gebied van wiskunde, dan de richtingen met 4 uur wiskunde.

De cursus 4 uur wiskunde behandelt op de eerste plaats de basisleerstof. Verdiepingsleerstof en uitbreidingsleerstof komen in deze richtingen zelden voor. In de richtingen met 4 uur worden de leerlingen meer geleid en begeleid.

De cursus 5 uur wiskunde stelt hogere eisen aan de leerlingen…
5 uur is niet gelijk aan 4 + 1. Er is een duidelijk leerplanverschil. Dat wil zeggen dat er niet alleen dieper ingegaan wordt op de leerstof door het maken van extra oefeningen maar dat er ook heel wat extra leerstof op het programma staat die in een richting met 4 lesuren niet aan bod komt. Het leerplan met 5 lesuren is veel theoretischer en peilt naar meer inzicht door het maken van meer doorgedreven inzichtoefeningen. De gebruikte wiskundetaal is abstract en er worden hoge eisen gesteld aan de exactheid van berekening, de verwoording van verklaringen, de duidelijkheid van redeneringen.
Ook het leertempo ligt hoger. Deze leerlingen zullen geleidelijk aan leren zelfstandig te werken: van de leerlingen wordt verwacht dat ze al bepaalde onderdelen van de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Zij moeten vlot met rekentechnieken kunnen omspringen, vindingrijk zijn in het bedenken van oplossingen, zelf initiatief (durven) nemen…
Dit alles veronderstelt natuurlijk voldoende capaciteiten, interesse, motivatie en de wil om te werken…
Het aantal gevolgde lestijden wiskunde in de tweede graad heeft natuurlijk gevolgen voor de keuzemogelijkheden in de derde graad.
In de derde graad kan men 3, 4, 6 of 8 uur wiskunde per week volgen. De cursus 4 uur wiskunde sluit aan bij 3 of 4 uur wiskunde in de derde graad. De cursus 5 uur wiskunde sluit aan bij 4, 6 of 8 uur wiskunde in de derde graad.

Meer info over een studierichting met wiskunde?  Klik bovenaan in het TAB-menu a.u.b.

Economie

Meer info over een studierichting met economie?  Klik bovenaan in het TAB-menu a.u.b.

Grieks-Latijn / Latijn / Grieks

Meer info over een studierichting met Latijn en/of Grieks?  Klik bovenaan in het TAB-menu a.u.b.

Wetenschappen

In de studierichting wetenschappen wordt de basisvorming voor fysica, chemie en biologie verder uitgebreid en wordt de nodige diepgang aangebracht in het zelfstandig verwerken van de leerstof via  leerlingenproeven.  ICT-toepassingen en simulaties op cd-rom vormen een wezenlijk bestanddeel in de wetenschappelijke vakken.

Fysica, chemie en biologie krijgen elk twee lesuren. Wiskunde beslaat vijf lesuren.

Meteen zijn alle voorwaarden vervuld om leerlingen aan te trekken die sterk  wetenschappelijk gericht zijn.  Misschien klinken onderstaande onderwerpen (nog) vreemd in de oren, maar toch vormen ze mee het programma van de wetenschappelijke vakken.

Zo zal in fysica onder andere aandacht besteed worden aan optica, kracht als oorzaak van vervorming, beweging, druk, gaswetten, …  In de lessen chemie wordt kennisgemaakt met chemische bindingen, mengsels,  anorganische en organische stoffen, het gedrag van stoffen in water, ….  Biologie gaat dieper in op de organismen: hoe krijgen ze informatie over hun omgeving, hoe reageren ze op die prikkels, wat zijn de relaties tussen de organismen onderling en hun relatie tot het milieu waarin ze leven.

Humane wetenschappen

Deze ASO-studierichting is behoorlijk abstract-theoretisch georiënteerd. De vorming heeft duidelijk een doorstromingskarakter, d.w.z. dat de vorming gericht is op vervolgstudie in het hoger onderwijs. Het onderwijs is er ook essentieel gericht op algemene vorming. De vakken in de basisvorming (27u / week) zijn dezelfde als in de andere ASO-richtingen en worden ook op dezelfde manier geëvalueerd. In het fundamentele gedeelte (5u / week) worden eigen accenten gelegd.

Cultuurwetenschappen (2u/week): hierin bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (vb. jongerenculturen, media …). Je krijgt in dit vak zicht op de samenhang van cultuurverschijnselen en de cultuuroverdracht in de samenleving.

Gedragswetenschappen (3u/week): hier staat de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Het gaat in dit vak over het bestuderen van de levensloop van de mens, vanuit verschillende invalshoeken. De nadruk ligt op groei en ontwikkeling van de mens. In de tweede graad ligt het accent op observeren, analyseren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. In de derde graad worden de leerinhouden complexer en verder uitgediept. Het accent verschuift dan naar synthese, toepassing en het vormen van een eigen mening.

Meer info over de studierichting Humane Wetenschappen?  Klik bovenaan in het TAB-menu a.u.b.

Meer informatie over een richting met economie kan je hieronder lezen of hier donwloaden.

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/01/IkKiesVoorEconomie-2016-2017.pdf” title=”IkKiesVoorEconomie ! 2016-2017″]

Meer informatie over een richting met Latijn kan u hieronder lezen of hier downloaden.

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/01/brochure-Latijn-OLVC.pdf” title=”brochure Latijn OLVC”]

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/03/folder-HW.pdf” title=”folder HW”]

[pdf-embedder url=”https://www.olvcsj.be/wp-content/uploads/2017/03/Ik-kies-voor-wiskunde-2de-graad.pdf” title=”Ik kies voor wiskunde (2de graad)”]