Personeelsleden staan niet met een digitaal adres vermeld: zij zijn allen te contacteren via het digitaal schoolplatform Smartschool.

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organi- satie van onze school.

het schoolbestuur

VZW IGNAS (Ignatiaanse Scholen Antwerpen) Frankrijklei 77
2000 Antwerpen

Voorzitter: de heer Peter Michielsens

e-mail: ignasvzw@ignas.be

Het schoolbestuur beheert vier scholen op één campus:
✓ de gesubsidieerde vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouwecollege
✓ het Onze-Lieve-Vrouwecollege (zesjarige school)
✓ het Onze-Lieve-Vrouwecollege 2 (een eerstegraadsschool)
✓ het Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (humaniora)
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Als rechts- persoon heeft het bestuur de vorm van een vzw met een algemene vergadering en een raad van bestuur.
Op de campus in Borgerhout beheert IgnAS drie scholen

✓ de gesubsideerde vrije basisschool Xaveriuscollege
✓ het Xaveriuscollege (zesjarige school)
✓ het Xaveriuscollege 2 (een eerstegraadsschool)

Zo is vzw IgnAS verantwoordelijk voor zeven scholen: vier zijn gelegen in de stad op de site aan de Frankrijklei, drie zijn gelegen buiten de ring in Borgerhout.

de vestigingsplaatsen

Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen

03/232.88.28

e-mail: info@olvcsj.be Frankrijklei 75 – 77, 2000 Antwerpen

Doornstraat 65, 2650 Edegem (sportcentrum Mariënborgh)
03/828.92.25 (verantwoordelijke uitbater: Sportaria bvba)
03/827.86.64 (secretariaat)

de directie

Algemeen directeur

mevrouw Cécile Veraert

De algemeen directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school en is voor alle aspecten van het schoolleven de eindverantwoordelijke. Naast het pedagogische schoolbeleid staat de algemeen directeur ook in voor financiën, logistiek en externe communicatie. De algemeen directeur is directeur van de humaniora en is tevens eindverantwoordelijke voor de basisschool.

de coördinatoren

graadcoördinator derde graad

mevrouw Els Vochten

graadcoördinator tweede graad

mevrouw Tine Van Gorp

graadcoördinator eerste graad

mevrouw Leen De Witte

De graadcoördinatoren ondersteunen de directie bij de dagdagelijkse organisatie van het schoolleven, vormen een team met de zorgcoördinatoren en adviseren binnen het directieteam over het schoolbeleid.

de prefect

de heer Peter Van Tongerloo

De prefect zorgt ervoor dat het schoolleven van dag tot dag ordelijk en correct verloopt; hij staat in voor het correcte gedrag van de leerlingen op school en is verantwoordelijk voor orde en tucht.

de cel leerlingenbegeleiding

zorgcoördinator eerste graad

mevrouw Katrien Thiré

zorgcoördinator tweede graad

de heer Wouter Lamon

zorgcoördinator derde graad

mevrouw Veerle Audenaert

De cel leerlingenbegeleiding staat in voor het zorgbeleid van de school.

het economaat

mevrouw Ingrid Hertogs

Voor alle vragen over rekeningen en eventuele betalingsproblemen kan u terecht op: economaat@olvcsj.be

het onderwijzend, opvoedend, administratief en ondersteunend personeel

De groep leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen een aantal onder hen nog bijzondere taken zoals bv. klastitularis, pedagogisch begeleider, …: de leerkrachten van een klasgroep komen bijeen in de klassenraad

Het opvoedend personeel heeft o.a. als taak het leiden van het meewerken aan de school- administratie, het toezicht en het begeleiden van leerlingen.
Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en alles netjes en schoon houdt, is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.

de ouderraad

Voorzitter: de heer Filip Vanheer
e-mail: ouderraad@olvcsj.be

De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen. De ouderraad participeert als geleding in de schoolraad en adviseert in het schoolbeleid. De ouderraad ondersteunt activiteiten op school. Doel, samenstelling en bevoegdheden worden geregeld door de statuten van de ouderraad.

de schoolraad

Voorzitter: mevrouw Diane Swinnen-Moonen

e-mail:

De schoolraad is het participatieorgaan voor inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Hier vindt overleg plaats tussen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeen- schap.

het Lokaal Overlegcomité (LOC)

Personeelsafgevaardigden: de heer Rudi Rotthier en mevrouw Machteld Overmeire
Het LOC is een overlegorgaan tussen de inrichtende macht en het personeel van de school. De leden worden verkozen voor vier jaar. Het comité heeft vier bevoegdheden: informatierecht, onderhandelingsbevoegdheid, toezicht en bemiddeling. De grenzen van deze bevoegdheden worden bepaald door het decreet.

de leerlingenraad

Op regelmatige basis vergaderen de leerlingen van de derde graad met de directie en de graadcoördinator. Ook de leerlingen van de tweede graad en de eerste graad hebben hun eigen overleg.

de pedagogische raad

De pedagogische raad is een overleg-en adviesorgaan waarvan de leden onder de leerkrachten zijn aangeduid door verkiezingen. De pedagogische raad heeft ook een afvaardiging in de schoolraad. Doel, samenstelling en bevoegdheden worden geregeld door de statuten van de pedagogische raad.

de beroepscommissies

De beroepscommissie is bevoegd voor betwistingen over tuchtzaken (zie deel II, 4.4 van het reglement)

de scholencampus

Onze-Lieve-Vrouwecollege humaniora deelt een campus met

 • Onze-Lieve-Vrouwecollege basisschool
  Directie: de heer Walter Van Boxem – mevrouw Lieve Belet
  Beleidsondersteuning: mevrouw Machteld Horemans (basisschool) en mevrouw Isabelle Deceulaer (kleuterschool)
 • Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs humaniora
  Directie: mevrouw Nele De Witte

de scholengemeenschap

Scholengemeenschap Antwerpen-Oost
bestaande uit: Xaveriuscollege Borgerhout, Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen, Scheppersinstituut Antwerpen, Instituut Sint Maria en Sint-Lucas.
Coördinerend directeur: de heer Bruno Verhelst (Scheppersinstituut)
e-mail: b.verhelst@scheppers.be
De scholengemeenschap overlegt o.a. over de verdeling van de puntenenveloppe voor het ondersteunend personeel en de extra-lesuren van de school. De scholengemeenschap is ook bevoegd in materies van studieaanbod.

het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te bege- leiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

 • –  het leren en studeren;
 • –  de onderwijsloopbaan;
 • –  de preventieve gezondheidszorg;
 • –  het psychisch en sociaal functioneren.Onze school wordt begeleid door:Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding “De Wissel”, campus centrum Coeveltstraat 10
  2100 Deurne
  Vestigingscoördinator: joke.deborger@vclbdewisselantwerpen.be03/285 34 50Website: www.vclbdewisselantwerpen.be

het ondersteuningsnetwerk (ON)

Onze school is aangesloten bij het volgend ondersteuningsnetwerk:

Antwerpen Plus, ondersteuningsnetwerk Katholiek Onderwijs Coebergstraat 34-36
2018 – Antwerpen
Tel.03 613 09 50

website: www.onaplus.be

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je terecht bij het anker van het ondersteuningsnetwerk op onze school: mevrouw Judith Smets